Dokumentacja szkoły –  rok szkolny 2019/2020

 

WSO klasy I-IIISP

WSO klasy IV-VIII SP

PROGRAM-PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2019-2020

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

 

 

Procedura wycieczek

Procedura mycia zębów

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY 2019-2020

REGULAMIN STOŁÓWKI 2019-2020

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2019-2020

Wzory dokumentów dla Rodziców – rok szkolny 2019/2020

 

Oświadczenia dot. religii

Usprawiedliwienie nieobecności jednodniowej lub z kilku godzin lekcyjnych

Usprawiedliwienie nieobecności kilkudniowej

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

procedura-duplikaty-Atena

wniosek-dot-wyjazdu-ucznia

Procedura odbioru ucznia z hali sportowej

Upoważnienie do odbioru ucznia z hali sportowej

Procedura przyprowadzania i odprowadzania uczniów SP na zajęcia lekcyjne

Oświadczenie – samodzielny powrót ucznia do domu

Procedura odbioru ucznia, który zachorował na terenie szkoły

Wniosek dot. zmiany uczestnictwa w zajęciach z języka nowożytnego

Wniosek o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

Wniosek o otrzymanie opinii do Poradni Psychologiczno=Pedagogicznej

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności art.54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997  nr 78 poz 483) oraz Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001  nr 112 poz. 1198) na stronie internetowej SP ATENA-  www.atena.edu.pl  – umieszczane są najważniejsze procedury, oświadczenia, zwolnienia, usprawiedliwienia,  oraz Wewnętrzny System Oceniania i Wewnętrzny System Oceniania z Zachowania.
Natomiast – zgodnie z art. 10 ust.2 oraz art. 11 ust .1  Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001  nr 112 poz. 1198) –  szkoła udostępnia – bez zbędnej zwłoki – STATUT.
Egzemplarze Statutu SP ATENA  są  do  Państwa dyspozycji :
– w gabinecie dyrektora,
– w bibliotece szkolnej.

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd